Antik Kentler: Amyzon

Aydın İli'ne bağlı Koçarlı İlçesi, Gaffarlar Köyü sınırları içindeki Amyzon, Karia kentlerindendir. Kent tarihi konusunda yalnızca yazıtlardan yararlanıyoruz. III. yüzyılda önce Ptolemaios, sonra Seleukos yandaşlığına geçen Amyzon, İ.Ö. II. yüzyılın sonlarına doğru, Latmos aşağısındaki Herakleia kenti ile bir ikili anlaşma gerçekleştirdi. III. Antiokhos, İ.Ö. 203'te Amyzon'a gönderdiği mesajda, kent ayrıcalıklarını onayladığını belirtmişti; Apollon ve Artemis tapınağına sığınanları koruma altına alma yetkisi de ayrıcalıklar arasındaydı. Kent surları bugün de ayaktadır ve İ.Ö. 300'lerde uygulanan izodomik yöntemle örülmüştür. Apollon ve Artemis tapınağı, surlar, tonozlu yer altı odaları ve Bizans yapısı, bugün ayakta olan yapılardandır. (K1)
Tarihçe:
Strabon'a göre Alabanda'nın bir peripolionudur [Strabon 14; 2; 22]. MÖ 3. yy'da Ptolemaios ile anlaşma yapan kent; MÖ 2. yy'da Seleukoslar ile de anlaşmış ve Latmos Herakleiası ile barış yapmıştır. III. Antiokhos'un MÖ 203'de yazdığı bir mektuba göre bazı imtiyazlara sahiptir. Klaros'a bir delege gönderdiği bilinmektedir. MS 2. yy'da dini bir merkez haline gelmiştir [Bean 1976:53; Özkaya-San 2002:246].
Araştırma ve Kazı:
20. yy'ın başlarında Paton ve Fowler; 1950'li yıllarda Robert; 1970'li yıllarda Lauter tarafından yapılan araştırmaları 2000'de Özkaya ve San'ın birlikte yaptığı yüzey araştırması izlemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Kalıntılar:
Sur:
Bir kısmı 6 m yüksekliğe kadar ayakta kalabilmiş sur isodomos tekniğinde kesme taş bloklardan inşa edilmiştir. Yaklaşık 137 m uzunluğunda ve 1.68 m kalınlığındadır. Olasılıkla MÖ 300'lere aittir [Bean 2000:210].
Tapınak/Kutsal Alan:
Artemis Tapınağı; teraslar üzerine inşa edilmiştir. Dor düzeninde olan tapınak 6x15 m ölçülerindedir. Doğu-batı yönünde uzanır. Bir naos ve bir pronaostan meydana gelir. Pronaos ile naos arasındaki açıklık 1.4 m kadardır. Pronaos girişi ve naos kare-dikdörtgen bloklarla döşelidir. Tapınağın üst kısmına ait mimari parçalar tapınağın Yunan tipinde inşa edildiğini gösterir. Yapının bir temenos duvarı ile çevrili olduğu düşünülmüştür. Doğu yönünde sunak olduğu tahmin edilen bir yapı tespit edilmiştir. Idrieus tarafından inşa edildiğini gösteren yazıt; bir arşitrav bloğu üzerinde tespit edilmiştir. Dolayısıyla tapınak; Hekatomnoslar Dönemi'ne tarihlenir. Adak sunularındaki yazıta göre tapınak; Artemis ve Apollon'a ithafen inşa edilmiştir [Özkaya-San 2002:246-247; Bean 1976:53].
Diğer:
Kentte birkaç tanımlanamayan yapı dışında depo olarak kullanıldıkları düşünülen tonozlu büyük yeraltı odaları mevcuttur. Bu yapılar doğu-batı doğrultusunda birbirine paralel uzanmaktadır. Bazılarının sarnıç olarak da kullanılmış olabileceği düşünülmüştür. Kentte bulunan sikkeler Hellenistik ve Roma dönemlerine aittir [Bean 1976:53; Özkaya-San 2002:246]. (K2)
Amyzon Artemis Tapınağı 
Bir Kuzey Karia yerleşimi olan Amyzon ( Har. 1 ), özellikle kutsal alanıyla yakın çevresindeki yerleşimlere hizmet eden bir kült merkezi olmalıdır. Kent içinde görülebilen en önemli kalıntıyı oluşturan ve duvarları günümüze kadar korunan teras aynı zamanda şehir suru olarak da kullanılmıştır.

Tapınağın temenosunu da oluşturan bu teras duvarları üzerinde yer alan Artemis Kutsal Alanı’nın girişinde, üzerinde Idrieus tarafından yaptırıldığını belirtir bir yazıt bulunan ve İ.Ö. 4. yy.ın ikinci yarısına tarihlenen propylaion vardır. Ayrıca kutsal alanda bulunan diğer yazıtlar tapınağın tarihi konusunda önemli bilgi vermektedir.
Çevresine göre hakim bir konumda bulunan Amyzon Artemis Tapınağı doğu- batı doğrultusunda uzanmakta olup, cephesi Artemis tapınaklarında olduğu gibi batıya bakmaktadır. Dor Düzeninde olan ve peripteros bir plan sergileyen tapınak stylobate seviyesine kadar korunmuştur ( Lev. 22a ). 9.55x 16.20 m. ölçülerindeki tapınak 7.50x7.00 m. boyutlarında kareye yakın bir cella ve yaklaşık 5.00x7.00 m. Ölçülerindeki pronaostan oluşmaktadır311. 3 basamaklı bir krepise sahip olan ve mermerden inşa edilmiş tapınakta cella duvarının, stylobate ile birleşen alt tarafı profilli olarak işlenmiştir. Pronaostan cellaya geçişte yaklaşık 1.40 m. ölçülerinde bir kapı boşluğu vardır. Dor Düzeninde yapılmış olan tapınakta Ion mimari etkileri görülmektedir.
Tapınağın cephe düzenine işaret edebilecek çok az sayıda üstyapı malzeme kutsal alan içersinde dağınık durumda bulunmaktadır. Bu malzemeler arasında arrisleri bıçak ağzı biçimli 20 yivli Dor sütun tamburları, yapı çevresindeki geç dönem duvarlarında kullanılmış olan triglifmetop frizine ait bloklar ( Lev. 22b ) önemli bir yer tutmakla birlikte yapının restitüsyonunu yapmak için yeterli değildir.
Alanda yapılan kazılarda İ. Ö. 6. yy.a tarihlenen çok sayıda terracotta figürün bulunmuştur. Kutsal alanın erken evrelerinin olduğunu göstermesi açısından son derece önemli olan bu eserler arasında mimari terracotta olması, erken döneme ait tapınağın kalitesi hakkında azda olsa bilgi vermektedir. Kutsal alanda bulunan yazıtlardan anlaşıldığı gibi tapınak Tanrıça Artemis’e adanmış bir yapıdır. Yine yazıtlardan öğrendiğimize göre Artemis’in kutsal alanında tanrıçanın yanında kardeşi Apollon’a da tapınılmıştır. Bu nedenle kimi araştırmacılar tarafından Kült alanı Artemis-Apollon Kutsal Alanı olarak anılmaktadır. (K3)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

iyi ve güzel...